ನೆನಪುಮಡ್ಕೊಲೋದ್ರಲು meaning ಇದೇನಾ???

ಈ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಉಸಿರು 2, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಒಬರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸತೆ,
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟ ಪದೊರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂದ್ದಗೆ , ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೆ ಅರಿವಿಲದೆನೆ ತುಂಬ
ದೀರ್ಗ ವಾದ ಉಸಿರನ ತೊಗೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿವಿ , ಆ ಉಸಿರು ಎಷ್ಟು ಹಿತವಾಗಿರುತೆ ಅಲ್ವ , ಆ ಧಿರ್ಗ ವಾದ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸತೆ , ಬಹುಶಃ ನಾವೇ ಇಷ್ಟ ಪಡೋರು,
ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎಂದು ಮಾಸದ ಅವ್ರೆ ಮಾಡಿರೋ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಹಿತ ವಾದ ತುಟಿಗಳಿಂದ ಚುಂಬಿಸೋ ಹಾಗೆ ಅಗುಥೆ.
ಆದ್ರೆ ಆ ಧಿರ್ಗ ವಾದ ಉಸಿರನ , ನಮ್ಮವಳಗೆ ಇತ್ಕೊಂದಸ್ತು ಕಾಲ ನು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮೆಲ್ಲಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಥ ಇರುತೆ ಅದಕೆ ಏನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ಹೆಅಗ್ದಿರೋಸ್ತು ಬೇಗ
ಆ ದಿರ್ಗ ಉಸಿರನ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಟೆ ದಿರ್ಗವಾಗಿ ಬಿತ್ಬಿಡ್ತ್ಹಿವಿ.
ಉಸಿರು ಮತ್ತು ನೆನಪು ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗಂಡು , ಯಾರು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ , ಅದ್ರು ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ , ನೆನಪು ಹೆನ್ನಗಿರಬೇಕು and ಉಸಿರು ಗಂಡೆ ಆಗಿರಬೇಕು .
ಹೆಣ್ಣು ಯಾವತ್ಹಿದ್ರು ಮಾಯೆ , ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಸ್ತು ಕಾಲನು ಹಿಥವಾಗಿರುಥೆ , ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಟಿಮೇಲೆ ಏನೋ ನೆಮದಿಯ ಗೆರೆ ಮುಡುಸುತೆ , ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ಸತ್ತು
ಮಲಗಿರೋ ಕನ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನಿರನ್ನ ತರುಥೆ and ಕೊನೆಬಾರಿ ಅದೇ ದಿರ್ಗವಾದ ಉಸಿರನ ತ್ಹೊಗೊಲೋಥರ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾಕೋ ಮತ್ತೆ ಆಚೆನೆ ಬರೋರದಿಲ್ಲ . ಭುಶಯ ಆ ಸಮಯಧಲ್ಲಿ
ಏನೋ ಉಸಿರು ಮತ್ತು ನೆನಪು ಒಂದಾಗಿ , ಯಾರದು ಹಂಗಿಲ್ದೆ , ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟು , ನಮ್ಮ ದೇಹನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಕನಿಸ್ಕೊಲ್ದೇನೆ ಈ ಮಾಂಸ ಮುದ್ದೆ ನ ಭೂಮಿಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತವೆ .

ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ಹಾಗಿಬೇಕು ಅನ್ಸ್ಥೆ ಇವಾಗ ಅದು ಯಾಕೆ ನಾನು ನೆನಪನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಕರ್ದೆ ಅಂತ?. ಒಂದ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ್ಹತ್ರ ಬರ್ಮಾದಿಕೊಂದ್ರೆ , ನೀನು ಸಾಯುವ ಥನಕನು
ನೀನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ನೆನ್ನಪು ಅಗ್ಥಿರುಥೆ , ಕಣ್ಣಗಳು ಹಸಿ ಆಗತಾನೆ ಇರುತೆ …. ಅದ್ರು ನೋಡಿ, ನಾವೇ ಉಸ್ರಡ್ತ್ಹನೆ ಇರ್ತಿವಿ , ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಉಸಿರು ಗಂಡು ಅಲ್ವ , ಏನೆ ಬಂದ್ರು ,
ಏನೆ ಅದ್ರು ಕಾರಣಥ್ರಗಳಿಂದ ಬದುಕೊದನ್ನ ಕಲ್ಥ್ಬಿತಿರ್ಥಿವಿ .

ಈ ಬೆಲೆ ಏನ್ಯೇನೋ ಗೀಚಿದನ್ನ ವೋದಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್!! ಅರ್ಥ(ಮೋಸ್ಟ್ಲಿಇರಬೊಹುದು). ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೀವೇ ಅನ್ಕೊಥಿರುವಸ್ತು ಪಿಓಟ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಪ್ರಪಚನದಲ್ಲಿನ ಯಾವೋದೇ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮದ್ಕೊನೋಕೆ ಅಗ್ದಿರೋಸ್ಟ್
ನಾರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದಿನಿ. ನಾನು ಹೀಗೆ ನೆ ಚನ್ನಗಿದೇನೆ.

Advertisements

~ by ajay2588 on February 14, 2012.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: